නිවන් මගනිවන අර්ථ අවබෝධය

අර්ථ අවබෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close