අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ශක්තිය ජනිත කිරීම නැවතීම

ශක්තිය ජනිත කිරීම නැවතීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close