නිවන් මගනිවන උදය වැය දකින්නේ 50 ලක්ෂණයක් දැකිම

උදය වැය දකින්නේ 50 ලක්ෂණයක් දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close