පටිච්චසමුප්පාදය තෘෂ්ණාව 41

තෘෂ්ණාව යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close