නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචස්කන්දයට අවිද්‍යාවෙන් බැදීම

පංචස්කන්දයට අවිද්‍යාවෙන් බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා