නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචස්කන්ධයට තෘෂ්ණාවෙන් බැඳීම

පංචස්කන්ධයට තෘෂ්ණාවෙන් බැඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා