සප්ත බොජ්ඣංග සිහිකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close