නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය හරායති - හරයක් නැහැ

හරායති - හරයක් නැහැ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා