නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය මල මූත්‍රා වැනි කයකින් ආස්වාද සෙවීම

මල මූත්‍රා වැනි කයකින් ආස්වාද සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා