නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සතර මහා භූතයන්ට සතර මහා භූත ආහාර

සතර මහා භූතයන්ට සතර මහා භූත ආහාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා