නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය හටගත් සියල්ල විපරිනාම වීම

හටගත් සියල්ල විපරිනාම වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා