නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සත්‍ය විග්‍රහ කර පෙන්වීම

සත්‍ය විග්‍රහ කර පෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා