නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සූ අසූ දහසක් ධර්මස්කන්දය

සූ අසූ දහසක් ධර්මස්කන්දය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා