නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචස්කන්ධයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත නොදැකීම

පංචස්කන්ධයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත නොදැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා