නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සෝපදිසේස නිවන සහ අනුපදිසේස නිවන

සෝපදිසේස නිවන සහ අනුපදිසේස නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා