නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය මමය මගේ දුක්ගොඩ කෙලවර වීම

මමය මගේ දුක්ගොඩ කෙලවර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා