නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය අනන්ත සංසාරයේ ආ ගමන

අනන්ත සංසාරයේ ආ ගමන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා