දුක්ඛ සඥාව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා