නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය අතීතයේ ගෙවු දුක් අත්බැව්

අතීතයේ ගෙවු දුක් අත්බැව් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා