නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පැවැත්ම තුළ හරයක් නැති බව දැකිම

පැවැත්ම තුළ හරයක් නැති බව දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා