නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම

චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close