නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම 36

චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close