නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය බුදු දහමේ හරය දැකීම

බුදු දහමේ හරය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close