නිවන් මග යථාධර්මය අසා තෙරුම් ගැනීම

යථාධර්මය අසා තෙරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close