නිවන් මග මූලික අදහස අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත

මූලික අදහස අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා