නිවන් මග මරන මොහොතේ ඉන්නා තැන

මරන මොහොතේ ඉන්නා තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා