නිවන් මග අනිසි බව ප්‍රගුන වි දැකීම

අනිසි බව ප්‍රගුන වි දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close