නිවන් මග උදාවෙන්නේ ජාතිද නැතිද

උදාවෙන්නේ ජාතිද නැතිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා