නිවන් මග රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම

රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close