නිවන් මග කර්ම විඤ්ඤාණය

කර්ම විඤ්ඤාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close