නිවන් මග මනෝ විඤ්ඤාණ ප්‍රභේද

මනෝ විඤ්ඤාණ ප්‍රභේද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close