නිවන් මග උදය පහලවන හැටි

උදය පහලවන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා