නිවන් මග ප්‍රඥා ගෝචර දහම්

ප්‍රඥා ගෝචර දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා