නිවන් මග ධර්මය අධර්මය වටහා තැනීම

ධර්මය අධර්මය වටහා තැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා