ත්‍රිවිධ රත්නය බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ 60

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close