ත්‍රිවිධ රත්නය බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close