ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය කර්මයට අනුකූල විපාක ගෙනදිම

කර්මයට අනුකූල විපාක ගෙනදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close