ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය කාම ලෝක සත්වයන්ට පංචේන්ද්‍රිය හා මනේද්‍රිය

කාම ලෝක සත්වයන්ට පංචේන්ද්‍රිය හා මනේද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close