ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය දානයක් දීමේදි විපාක නානත්වය

දානයක් දීමේදි විපාක නානත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close