ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය අනේපිඩුසිටු තුමා සහ සාදු කියු උපාසක මහතා

අනේපිඩුසිටු තුමා සහ සාදු කියු උපාසක මහතා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close