ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ස්වර්නමය සිත සහ රජතමය සිත

ස්වර්නමය සිත සහ රජතමය සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close