ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය බහු හේතුක විපාකස්කන්ධය

බහු හේතුක විපාකස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close