දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා බුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම

බුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close