ගති ලක්ෂණය මතුවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close