ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය අපර අර්ධය සහ පෙර අර්ධය

අපර අර්ධය සහ පෙර අර්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close