ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය පරාදයේ පෙර අර්ධය අපරාධය

පරාදයේ පෙර අර්ධය අපරාධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close