ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය පරාද ධර්ම රාග ද්වේෂ මෝහ

පරාද ධර්ම රාග ද්වේෂ මෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close