ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය පදුට්ඨ මනස හා ප්‍රසන්න මනස

පදුට්ඨ මනස හා ප්‍රසන්න මනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close