ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය හොදින් කීම, තරවටු කිරීම, මරා දැමිම

හොදින් කීම, තරවටු කිරීම, මරා දැමිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close