ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය කල කර්මයට වන්දිගෙවා නිදහස් වීම

කල කර්මයට වන්දිගෙවා නිදහස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close