ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය කල පව ප්‍රමානයි කල පුන්‍ය කර්මය අප්‍රමානයි

කල පව ප්‍රමානයි කල පුන්‍ය කර්මය අප්‍රමානයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close