ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය මෙත්තා සහගත චිත්තය ශ්‍රේෂ්ඨයි වෛරයෙන් මිදේ

මෙත්තා සහගත චිත්තය ශ්‍රේෂ්ඨයි වෛරයෙන් මිදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close